E.H.B.O. vereniging Veen

Privacy statement KNV EHBO afdeling Veen.


Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Veen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.


Privacy statement
In het privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO afdeling Veen via het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO. Het privacy statement is terug te vinden op www.koninklijke-ehbo.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen, of verleende diensten
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen
 • Om diensten bij u te kunnen leveren
 • Om vrijwilligers te werven voor het posten als EHBO-er bij evenementen


Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.ehboveen.nl. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. Alleen de secretaris en webmasters hebben inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in de DLA en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van de afdeling verwijderd. Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.


Inschrijfformulieren voor cursus of workshops op papier of de website
Voor het aanvragen van de inzet van EHBO-ers bij een evenement worden uw persoons-gegevens verzameld om u te kunnen informeren met betrekking tot uw aanvraag.


Verder kunt u via de website een bericht sturen aan het secretariaat, waarbij we uw persoonsgegevens vragen om op uw vraag of bericht te kunnen reageren.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ehboveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Gebruik van andere systemen dan DLA en bovengenoemd, bijvoorbeeld voor de financiën, cookies op de website en een e-mailnieuwsbrief
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ons boekhoudsysteem Speedbalance.


(Hard-copy) ledenlijsten
Bij iedere lesavond is er een presentielijst met namen, waarop de aanwezigheid wordt genoteerd. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het bestuurslid dat die avond aanwezig is en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door de secretaris om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.


Omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden
Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.


Communicatie over privacybeleid (hoe worden leden geïnformeerd?)
Het privacybeleid van KNV EHBO afdeling Veen is terug te vinden via www.afdeling.nl en op te vragen via het secretariaat op info@ehboveen.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@ehboveen.nl.  KNV EHBO afdeling Veen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Al onze mail zal via TLS verlopen (voorheen SSL) om uw persoonsgegevens te beveiligen.
 • Tweestapsverificatie om de opslag van uw persoonsgegevens te beveiligen


Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KNV EHBO afdeling Veen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


De gegevens van oud-leden worden als het kan uiterlijk aan het eind van het lopende seizoen verwijderd bij opzegging van het lidmaatschap door een lid. Voor een aantal gegevens geldt dat deze langer bewaard als gevolg van wettelijke verplichtingen.
Als vereniging zijn we wettelijk verplicht om de jaaradministratie 7 jaar te bewaren en dat houdt in dat de adresgegevens van de oud-leden maximaal net zo lang bewaard worden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op www.ehboveen.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics).


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO afdeling Veen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via secretariaat@ehboveen.nl


Statuten

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, vijf en twintig juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. ----- Hilbert Herweijer, notaris gevestigd te Kampen:-------------------------------------- de heer Hendrikus Fernhout, geboren te Bedum op twintig april ------------------ negentienhonderd negen en vijftig, die voor deze zaak als woonplaats heeft ---- gekozen het kantoor van bovengenoemde notaris en aldaar werkzaam is, van -- welke persoon de identiteit reeds eerder door mij, notaris, is vastgesteld; -------- ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde - waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht - van: -------------------------------- 1. de heer , geboren te Veen op dertig juni ------------- negentienhonderdvierenvijftig, welke persoon zich heeft geïdentificeerd ---- met een paspoort, nummer ---------------------------------------------------------------------- 2. de heer , geboren te 's-Hertogenbosch op -- vijf januari negentienhonderdnegenentachtig, welke persoon zich heeft ----- geïdentificeerd met een paspoort, nummer ;--------------------------------------------------------------- bij het geven van de volmacht handelende in hun hoedanigheid van -------------- gezamenlijk bevoegde bestuurders van de statutair te Veen gevestigde ---------- vereniging: Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Afdeling Veen, ---- kantoorhoudende te 4264 RN Veen, Groeneweg 2, ingeschreven in het --------- handelsregister onder nummer 40271667, hierna ook te noemen: ‘de ------------ Vereniging’;-------------------------------------------------------------------------------- en als zodanig bevoegd de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -- De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: ----------- INLEIDING ------------------------------------------------------------------------------- 1. De Vereniging werd opgericht op negentien oktober negentienhonderd drie en vijftig, terwijl haar statuten zijn gewijzigd/vastgesteld bij akte op vier --- december negentienhonderd negen en zeventig verleden voor S.Ph.A. ------ Jungerius, destijds notaris te Andel, gemeente Woudrichem.------------------- 2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële --- akte, verleden op zeven en twintig augustus tweeduizend twee voor mr. ---- R.W.T. Salomons, destijds notaris te Andel, gemeente Woudrichem. -------- 3. Op zeven en twintig april tweeduizend negentien heeft de algemene --------- vergadering van de Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te --- wijzigen. Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. -- 4. Van de toestemming van het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse ------ Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken blijkt uit het feit dat dit Bestuur de onderhavige statutenwijziging heeft geïnitieerd, en dat de statutenwijziging 2 bij deze akte plaatsvindt conform het model dat door het voormelde Bestuur is goedgekeurd. ------------------------------------------------------------------------ STATUTENWIJZIGING--------------------------------------------------------------- Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met ----------- onmiddellijke ingang als volgt: ---------------------------------------------------------- BEGRIPSBEPALINGEN.-------------------------------------------------------------- Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------ In deze statuten wordt verstaan onder:-------------------------------------------------- Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO:-------------------------------------- Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, statutair ---- gevestigd te Zeist.-------------------------------------------------------------------------- Afdeling:------------------------------------------------------------------------------------ Onderdeel als bedoeld in artikel 6 van de statuten van de Koninklijke ----------- Nederlandse Vereniging (KNV) EHBO ------------------------------------------------ Algemene vergadering:------------------------------------------------------------------ het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden - van de Vereniging, ook wel Algemene ledenvergadering;--------------------------- Bestuur: ------------------------------------------------------------------------------------ het bestuur (aangeduid met een kleine letter "b") is het bestuur van de ----------- Vereniging in de comparitie van deze akte vermeld; --------------------------------- Cursist:-------------------------------------------------------------------------------------- natuurlijk persoon die bij de afdeling studerend is voor het diploma Eerste ----- Hulp ----------------------------------------------------------------------------------------- Diploma Eerste Hulp:-------------------------------------------------------------------- Onafhankelijk door Het Oranje Kruis getoetst diploma volgens de Nederlandse Eerste Hulp Richtlijnen ------------------------------------------------------------------- Relevante gegevens:---------------------------------------------------------------------- Gegevens die nodig zijn om de ledenadministratie te voeren en/of contact te --- onderhouden. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ------ (AVG) van toepassing.-------------------------------------------------------------------- Schriftelijk: -------------------------------------------------------------------------------- bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar en ---------- reproduceerbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of -- op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met ------- afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; ------------------------------------------ Statuten: ------------------------------------------------------------------------------------ de statuten van de Vereniging;----------------------------------------------------------- Vereniging:--------------------------------------------------------------------------------- de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben, te weten de afdeling -- Veen.----------------------------------------------------------------------------------------- Verenigingsorgaan: ---------------------------------------------------------------------- periodiek verschijnend informatiebulletin aan de leden alsmede de website van de vereniging ------------------------------------------------------------------------------- NAAM EN ZETEL----------------------------------------------------------------------- 3 Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------ 1. De vereniging draagt de naam: afdeling Veen van de Koninklijke ---------- Nederlandse Vereniging EHBO. -------------------------------------------------- 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Altena. ------------------------------ 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.-------------------------------- 4. De vereniging houdt zich aan de bepalingen in de statuten en het ------------- huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ------- EHBO. Zij is zich ervan bewust dat zij deel uitmaakt van de landelijke ----- organisatie.------------------------------------------------------------------------------ 5. De vereniging is als afdeling erkend door de Koninklijke Nederlandse ------ Vereniging EHBO. Indien deze erkenning door de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO mocht worden ingetrokken, zal de vereniging zich in het maatschappelijk verkeer, zowel naar aard, uitstraling en gedrag, niet langer manifesteren als afdeling van de landelijke vereniging. ------------------------- DOEL --------------------------------------------------------------------------------------- Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------ 1. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. ----------------------------------------------------------------------------- 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: ------------------------------------------------- a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ------------ ongelukken; ---------------------------------------------------------------------- b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te ---- onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -- certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening; ---------------------- c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste ----- hulpverlening;-------------------------------------------------------------------- d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van -- eerste hulp; ----------------------------------------------------------------------- e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel. ------------------------------------------------------------------------------- LEDEN-------------------------------------------------------------------------------------- Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------ 1. De vereniging kent:-------------------------------------------------------------------- a. Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaar -- hebben bereikt en in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste ------ Hulp, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie betalen als ------ nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement.-------------------------- b. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de -- vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben ---------- aanvaard.-------------------------------------------------------------------------- 4 c. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet ------ hebben bereikt en niet in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp.-- d. Juniorleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet ----- hebben bereikt en wel in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp. -- e. Rustende leden zijn zij die gedurende lange tijd lid van de vereniging zijn geweest en aan wie gezien hun leeftijd of vanwege andere --------- omstandigheden niet meer het vereiste van een geldig Diploma Eerste Hulp kan worden gesteld. Het bestuur beslist over de benoeming tot -- rustend lid.------------------------------------------------------------------------ f. Lid van verdienste zijn zij die wegens hun verdiensten voor de ------- vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben ---------- aanvaard.-------------------------------------------------------------------------- 2. Niemand kan gelijktijdig lid zijn van meer dan één (1) afdeling. -------------- 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de relevante gegevens van alle ---- leden gespecificeerd naar de in lid 1 van dit artikel genoemde lidsoorten --- zijn opgenomen. ----------------------------------------------------------------------- 4. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering --- alsnog tot toelating besluiten. Minderjarigen (en onbekwamen) kunnen lid - worden van de vereniging, mits zij hiervoor schriftelijk toestemming -------- hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s). -------------------------------- 5. Het lidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met: --------------------- a. het lidmaatschap van een organisatie waarvan op grond van haar ------ doelstellingen of op grond van uitlatingen van haar ----------------------- vertegenwoordigers kan worden aangenomen dat zij aanzet tot haat --- tegen of discriminatie van mensen of groepen van mensen wegens hun afkomst, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst of -------------- levensovertuiging;--------------------------------------------------------------- b. het al dan niet openlijk doen blijken van sympathie voor ---------------- doelstellingen van organisaties als bedoeld onder 5.a.--------------------- LIDMAATSCHAP ----------------------------------------------------------------------- Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------ Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.------------------------------ EINDE LIDMAATSCHAP------------------------------------------------------------- Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Het lidmaatschap eindigt:------------------------------------------------------------- a. door het laten verlopen van het geldig diploma Eerste Hulp, zonder --- benoeming tot rustend lid; ----------------------------------------------------- b. door het overlijden van het lid;------------------------------------------------ c. door opzegging door het lid;--------------------------------------------------- d. door opzegging door de vereniging; ----------------------------------------- e. door royement.------------------------------------------------------------------- 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen - het einde van een boekjaar/verenigingsjaar mits schriftelijk en met ---------- 5 inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier (4) weken. ----------- Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door ----------- opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ------ lidmaatschap te laten voortduren. --------------------------------------------------- 3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen -- één (1) maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de - Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van - Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.------------------------------------------------- 4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen -- binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, -- bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. ------------------------------------------------------------------------------ 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, -- waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen -- opzichte uit te sluiten.----------------------------------------------------------------- 6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts -- geschieden tegen het einde van een boekjaar/verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een -------- opzegtermijn van ten minste vier (4) weken. Opzegging van het -------------- lidmaatschap door de vereniging kan slechts dan plaatsvinden wanneer ----- redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -------------------------------------------------------------------- 7. Royement van leden kan slechts worden uitgesproken wegens wanbetaling of wangedrag. Het wordt uitgesproken door het bestuur. Het betrokken lid - moet het besluit tot diens royement binnen een (1) week na de datum van -- dat besluit bij aangetekend schrijven worden medegedeeld, terwijl een ------ gewaarmerkte kopie van dat schrijven gelijktijdig aan het Bestuur van de -- Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en het betreffende -------------- districtsbestuur dient te worden gezonden. Dit schrijven dient voorts te ----- omvatten een duidelijke omschrijving van de grond en de reden tot dit ------ royement, benevens de mededeling, dat de geroyeerde binnen een maand na de datum van verzending van het besluit in beroep kan gaan bij het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. ---------------------------- 8. Op een besluit tot royement staat aan het geroyeerde lid beroep open bij het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO in dit artikellid verder aan te duiden als het Bestuur. Zodanig beroep wordt ingesteld bij --- aangetekend schrijven, gericht aan het Bestuur binnen een (1) maand na de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarmede aan het lid mededeling van diens royement is gedaan. Alle betrokkenen zijn verplicht - aan het Bestuur alle inlichtingen naar waarheid te verschaffen en aan het --- Bestuur alle naar het oordeel van het Bestuur ter zake dienende stukken --- voor de tijd van de behandeling van het beroep ter inzage af te staan. Na --- alle partijen te hebben gehoord beslecht het Bestuur op de kortst mogelijke 6 termijn naar recht en billijkheid en in hoogste instantie. De beslissing van -- het Bestuur is voor alle betrokkenen bindend. Het Bestuur deelt alle --------- betrokkenen, waaronder ook het betreffende districtsbestuur, deze ----------- beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na - ontvangst van het beroepsschrift, mee. Royement als lid van de vereniging - is tevens royement als lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ------ EHBO en is van kracht tegenover alle afdelingen van de Koninklijke ------- Nederlandse Vereniging EHBO. ---------------------------------------------------- 9. Wanneer het lidmaatschap door royement in de loop van een boekjaar ------ eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het (ex-)lid verschuldigd.------------------------------------------------------------- DONATEURS ----------------------------------------------------------------------------- Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. ---------- Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van - de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering -- als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.----------- 2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en --- opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van ------ toepassing op donateurs.--------------------------------------------------------- 3. Donateurs die een door de algemene vergadering vast te stellen ---------- minimumbedrag voldoen hebben recht op nascholing ter zake van een -- door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en/of Het Oranje Kruis ---- geaccrediteerd certificaat. Zij hebben geen recht op nascholing ter zake van het diploma Eerste Hulp.---------------------------------------------------- 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de gegevens van de donateurs zijn vermeld.----------------------------------------------------------------------- GELDMIDDELEN----------------------------------------------------------------------- Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------ 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus-/lesgelden, -------- jaarlijkse bijdragen van de leden, legaten, donaties, erfstellingen, ------------ schenkingen en andere inkomsten.-------------------------------------------------- 2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de afdeling verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ----------------------- 3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van ----------- boedelbeschrijving.-------------------------------------------------------------------- 4. Behoudens in het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de ereleden voormelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan ------ vrijgesteld. ------------------------------------------------------------------------------ BESTUUR---------------------------------------------------------------------------------- Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------ Bestuur: samenstelling en benoeming------------------------------------------------ 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste --- drie (3) natuurlijke personen. -------------------------------------------------------- 7 De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het -------- bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.----------------- De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige bestuursfuncties --- worden onderling verdeeld. ----------------------------------------------------- Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene --- voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. ----------------------------- Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.---------------------- Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien. ---------------------------------------- 2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. ----------------------- Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging.-------------- 3. De algemene vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de ---- leden wordt benoemd.------------------------------------------------------------ 4. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het --- bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. ----------------------------- De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. De voordracht is niet bindend. ------------------- 5. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste --- drie (3) jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is ----- onmiddellijk herbenoembaar. -------------------------------------------- b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd ---------- benoemd.--------------------------------------------------------------------- Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde een (1) jaar is of korter is dan een (1) jaar, -- kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in -------- aanmerking wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.------------------------------------------------------------------------- 6. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten ------- worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. --- Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------- Bestuur: einde functie, schorsing------------------------------------------------------ 1. Een bestuurslidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------- - door aftreden van het bestuurslid;--------------------------------------------- - door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; ----- - door overlijden van het bestuurslid; ------------------------------------------ - door ondercuratelestelling van het bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen; ----------------------------------------------------- - wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;------------- - door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de ------ algemene vergadering;---------------------------------------------------------- 8 - wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke ------- personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt; --------------------------------------------------------------- - een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. ----------------- 2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ---- geschorst. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) maanden en kan door - de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt - gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop ---- van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld - zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich - daarin op eigen kosten door een raadsman laten bijstaan. ----------------------------------------------------------------------

Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------- Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming ------------------------- 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te ----- roepen.----------------------------------------------------------------------------------- 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk --- plaats aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de --------- bestuursleden volgens het register bedoeld in artikel 4, lid 3, met ------------ inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van -- bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave -- van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de - te behandelen onderwerpen (agenda). ---------------------------------------------- 3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. -------------------------------------- 4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee (2) --- vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle --- bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------- 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht --------- verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een -------- elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.------ Een bestuurder kan alleen één (1) medebestuurder in de vergadering ---- vertegenwoordigen.--------------------------------------------------------------- 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) ----- stem. -------------------------------------------------------------------------------- Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is ------------------- voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met ---- volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van --- stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. --------------------- Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------- Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten ---- vergadering -------------------------------------------------------------------------------- 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid -- voorziet de vergadering zelf in haar leiding.--------------------------------------- 9 2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen -- in de vergaderingen worden gehouden. -------------------------------------------- 3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de -------- vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. ------------------- Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover ---- werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt ------ onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de ----- juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming --- niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde ----------- aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ------- rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.--------------------------- 4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden -------- notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter --- van de vergadering aangewezen persoon. ------------------------------------- De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend. ------------------------------------- 5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten -- nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben ---- verklaard. -------------------------------------------------------------------------- TAKEN EN BEVOEGDHEDEN------------------------------------------------------ Artikel 13 ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de -- hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand -- van de vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van -- de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op - zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden -- gekend. ---------------------------------------------------------------------------------- Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere ------ gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. -------------------- De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op - papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een ------- andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de ------- overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de --------- gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd ----------- beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden -------- gemaakt.---------------------------------------------------------------------------- 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, ----- bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het -------- verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, en tot het -- aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of ---- 10 hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.--------------- Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden ---- worden tegengeworpen.---------------------------------------------------------- Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, ---- tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -------- 3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig -- voor besluiten tot:----------------------------------------------------------------- a. Het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen - een bedrag of waarde van een duizend vijf honderd euro ------------ (€ 1.500,00) te boven gaande;--------------------------------------------- b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot --------- verkrijgen of geven van registergoederen buiten het bedrag --------- waarvoor middels een begroting goedkeuring is ontvangen; --------- c. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten; ------------ d. het uitlenen van gelden;---------------------------------------------------- e. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de ------------- beëindiging van een geschil; ---------------------------------------------- f. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, ------ waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; --------- g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten. -- De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het ------- bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.----------------------------------------------------------- VERTEGENWOORDIGING---------------------------------------------------------- Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:----------------------- a. het gehele bestuur; -------------------------------------------------------------- b. twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één (1) moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. --------- 2. De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur - en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als --- tussen de vereniging en een (1) of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. ---------------------------------------------------------------------------------- 3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een (1) of meer bestuurders kan de algemene vergadering een (1) of meer ------- personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. ----------------- 4. Het bestuur kan besluiten tot het schriftelijk verlenen van een incidentele -- dan wel doorlopende volmacht aan een (1) of meer bestuurders en/of aan -- 11 anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.------------------------------------------- 5. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke --- vervulling van de hem opgedragen taak. ------------------------------------------ 6. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of - meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van de tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet -- nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.------------------------------------------------------------------------------- DUUR EN BOEKJAAR; VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------- 2. Het bestuur brengt een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de ---- vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van -- baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering ----- over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de - ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave --- van redenen melding gemaakt. ------------------------------------------------------ 3. Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een ------ accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek ------------- overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie --- van ten minste twee (2) leden die geen deel mogen uitmaken van het -------- bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste drie (3) ------------- achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. Het ------- bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele - boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een -- juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. -------------------------------------------------------- De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene -- vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. ------------------------------------------------------------------------ Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering -- wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording. ------------- 4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan ----- periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te ------ verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het ------- beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.---- ALGEMENE VERGADERING ------------------------------------------------------ Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------- De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering-------------------- 12 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden -- toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----- 2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een --- algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de ----------------- jaarvergadering komen onder meer aan de orde:---------------------------------- a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; ----------------- b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het - afgelopen boekjaar; ------------------------------------------------------------- c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;-------------------- d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;-------------------------------------------------------------------------- e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures -------- bestaan; en------------------------------------------------------------------------ f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de ---- oproeping voor de vergadering. ----------------------------------------------- 3. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt de ------- algemene vergadering een door het bestuur voorgestelde begroting van de - baten en lasten van het volgende boekjaar vast. De begroting wordt --------- opgemaakt door de penningmeester.------------------------------------------------ Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------- De algemene vergadering: oproeping ------------------------------------------------ 1. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Naast de -------- jaarvergadering worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het -- bestuur zo dikwijls het dit wenselijk acht. ----------------------------------------- Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een - tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een - algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier (4) weken na dat ---- verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst -- van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, -- kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.-------------------- 2. De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats door middel --- van: --------------------------------------------------------------------------------- - een schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden of -------------- - een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. --------------- 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de -- dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. -- 4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping --- een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde ------ worden gesteld.-------------------------------------------------------------------- 5. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de ---- mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun ---------- stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te - oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het ------ communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke - 13 bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden --------- geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de -------- verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid ---- daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.------- 6. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, -- kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een ----- elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht zoals door het ---- bestuur is aangegeven in de oproeping, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering. ----------------------------------------------- Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------- De algemene vergadering: toegang en stemrecht---------------------------------- 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging, en de wettelijk vertegenwoordigers van -- de jeugd- of juniorleden van de vereniging. De vergadering kan besluiten -- ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. ---------- Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit - het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de ------------- vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan - de orde is. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Ieder gewoon lid, rustend lid, lid van verdienste en ieder erelid heeft één (1) stem. ------------------------------------------------------------------------------------- Een geschorst lid heeft geen stemrecht.---------------------------------------- Het stemrecht van een jeugd- of juniorlid kan alleen worden -------------- uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.-------------------------- 3. Een stemgerechtigd lid kan een (1) ander stemgerechtigd lid volmacht -- geven namens hem te stemmen. ------------------------------------------------ Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming - aan het bestuur worden overgelegd.-------------------------------------------- Eén lid kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen.----- Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------- De algemene vergadering: besluitvorming ------------------------------------------ 1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit -------- genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de -------------- vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. -- Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming. -- 2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de --- uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud - van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet -------- schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken -- van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, - als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ----------- plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze ----- nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -- 14 stemming.-------------------------------------------------------------------------- 3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming - geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal worden ---- herstemd tussen de twee (2) personen die bij de laatste stemming de ---- meeste stemmen kregen.--------------------------------------------------------- Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.------ 4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het voorstel verworpen. ------------------------------------- 5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats behoudens de stemming over personen. Deze geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering akkoord gaat met besluitvorming bij acclamatie.--------------------------------------------- Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten ------------ stembriefjes. ----------------------------------------------------------------------- Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke ----- stemming verlangt. --------------------------------------------------------------- Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel - van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de -------- stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden - geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen -- op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. ------------------------- Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het ------------- elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de ---- oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem ------- voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch ---------- communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste -- dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt -------------- gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden -------- uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden -- herroepen.-------------------------------------------------------------------------- 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ------ vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ---------- algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is --------- genomen.--------------------------------------------------------------------------- 7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, -- kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden -------- genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het ----- onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping ----- aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze ---------- plaatsgevonden. ------------------------------------------------------------------- Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------------------- De algemene vergadering: leiding en notulen -------------------------------------- 1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de ----------- vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander --------- 15 bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in ---- haar leiding.----------------------------------------------------------------------------- 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een - ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon -- notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.-------------------------------------------------------------------- STATUTENWIJZIGING--------------------------------------------------------------- Artikel 21 ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ------------------------------- 2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de algemene vergadering ter -- behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten - ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is ------------- opgenomen, aan de leden van de algemene vergadering toezenden en ter --- inzage leggen op een daartoe geschikte plaats.------------------------------------ 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts ---- worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van - het aantal uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------- 4. Indien in de vergadering van de algemene vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet twee derde (2/3) van het -- aantal uitgebrachte stemmen maar wel een absolute meerderheid voor de --- wijziging is, wordt binnen veertien (14) dagen een volgende vergadering --- bijeengeroepen, te houden ten minste één (1) maand na de vorige waarin --- het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een absolute ----- meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------- 5. De statutenwijziging treedt eerst in werking na goedkeuring van het --------- Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en nadat ------- daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is ------ bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. ----------------------- 6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of --------------- vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen wordt --------- genomen.-------------------------------------------------------------------------------- FUSIE, SPLITSING, OMZETTING------------------------------------------------- Artikel 22 ----------------------------------------------------------------------------------- Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene ------ vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm ---------- overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige - artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de ----- eisen van de wet. --------------------------------------------------------------------------- 16 ONTBINDING EN VEREFFENING ------------------------------------------------ Artikel 23 ----------------------------------------------------------------------------------- 1. De vereniging wordt ontbonden: ---------------------------------------------------- a. door een besluit van de algemene vergadering, en na verkregen -------- toestemming van het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse --------- Vereniging EHBO, gehoord het advies van het betreffende ------------- districtsbestuur, en met inachtneming van lid 3 van dit artikel; ---------- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie; ---------------------------- c. door het geheel ontbreken van leden; ---------------------------------------- d. door de rechter in gevallen die de wet bepaalt. ----------------------------- 2. Op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de ---------- vereniging is het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2, 3 en 5 van ----------------- overeenkomstige toepassing.--------------------------------------------------------- 3. Het besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft de goedkeuring van --- het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, dat, -------- gehoord het advies van het districtsbestuur, aan die goedkeuring ------------- voorwaarden kan verbinden. --------------------------------------------------------- 4. De algemene vergadering stelt een bestemming voor het batig saldo vast, in die zin dat het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake ---------------- rijksbelastingen (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de ----------- vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg --- uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling ----- heeft. Als de vereniging niet wil of kan beslissen over de bestemming van - het batig saldo, dan wordt over deze bestemming beslist door het Bestuur -- van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, op de wijze zoals ------ vermeld in de eerste volzin. ---------------------------------------------------------- 5. De vereffening geschiedt door het bestuur of, bij ontbreken van het bestuur, door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. ------- 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot -------- vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en ---- aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam ------ worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. ---------------------------------- 7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De ------------ vereffenaar (s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het door de Kamer - van Koophandel bijgehouden vermelde register. --------------------------------- 8. De boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden - bewaard gedurende tien (10) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.----------------- REGLEMENTEN ------------------------------------------------------------------------ Artikel 24 ----------------------------------------------------------------------------------- 17 1. De algemene vergadering kan één (1) of meer reglementen vaststellen en -- wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten - niet of niet volledig wordt voorzien.------------------------------------------------ 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.---------------------------------------------------------------------- 3. Indien en voor zover bepalingen van reglementen van de vereniging in ----- strijd mochten zijn met deze statuten of met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO worden de -- betreffende bepalingen in reglementen van de vereniging voor niet ---------- geschreven gehouden.----------------------------------------------------------------- 4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het in ---- artikel 21 de leden 1, 2 en 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.------ SLOTBEPALINGEN-------------------------------------------------------------------- Artikel 25 ----------------------------------------------------------------------------------- 1. De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar ------- gedragen, naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 2. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ---- EHBO.----------------------------------------------------------------------------------- 3. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. ------- BIJLAGEN -------------------------------------------------------------------------------- Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: ------------------------------- - notulen algemene vergadering; en--------------------------------------------------- - volmacht.-------------------------------------------------------------------------------- SLOT AKTE--------------------------------------------------------------------------------- De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------- WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Kampen, op de datum in het ----- hoofd van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------ Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de ------ verschenen persoon en nadat partijen voor zoveel nodig tevens zijn gewezen op de gevolgen die voor één of meer hunner uit de inhoud van deze akte ----------- voortvloeien, heeft de verschenen persoon verklaard dat hij en partijen tijdig --- voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van - deze akte te hebben kennis genomen en dat hij op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stelt.--------------------------------------------------------------------------- Vervolgens is deze akte onmiddellijk na de beperkte voorlezing, door de ------- verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.------------------------------------- Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de comparant en de notaris. UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 1